Miten löytää olennainen vastuullisuuden tietotulvassa?

Yhä useamman yritysjohtajan tehtävälistalla vastuullisuus on noussut prioriteettilistan kärkipäähän.   Vastuullisuustyön aloittamista tai sen kehittämistä hidastavat – tai jopa estävät kokonaan – kuitenkin useat tekijät. Network for Business Sustainabilityn mukaan kolme keskeisintä estettä vastuullisuustyön tekemiseen ovat: 

1. Informaatiotulva ja relevantin tiedon löytyminen

2. Vastuullisuuden nivominen ydinliiketoimintaan

3. Kilpailevat prioriteetit

Nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta keskityn tässä artikkelissani kohtaan yksi. Relevantin tiedon löytyminen on haaste, joka johtuu ilmiöstä nimeltä ”informaation ylikuormitus” tai ”tietotulva / informaatiotulva”. Tiedon ylikuormitus tarkoittaa ”tilaa, jossa henkilö ei pysty prosessoimaan kaikkea tarjottua informaatiota riittävästi saatavilla olevan ajan puitteissa” (lähde) Tästä seuraa se, että rationaalisia päätöksiä on yhä haastavampi tehdä, koska kaiken saatavilla olevan tiedon käsitteleminen ja analysointi on mahdotonta.  Saman aikaisesti yrityksiin kohdistuu enenevässä määrin paine vastuulliseen toimintaan. Ei siis ihme, että moni yritysjohtaja kokee vastuullisuusasioiden aloittamisen ja  johtamisen haastavaksi.

Mitä tiedon ylikuormituksesta seuraa?

Kuten jokainen yritysjohtaja tietää, strategisia päätöksiä ei voi tehdä kiireessä ja vajavaisilla tiedoilla.   Tietotulva ja rajallinen aika on esteenä myös vastuullisuuspäätösten tekemisessä. Tiedon paljous johtaakin usein joihinkin näistä seuraavista vaihtoehdoista:

• Ei tehdä mitään

• Kopioidaan vastuullisuusteemoja ja toimenpiteitä muilta yrityksiltä

•Delegoidaan vastuullisuusasiat pois johdon pöydältä

Teoriassa jokainen näistä vaihtoehdoista voi toki toimia. Optimaalisia vaihtoehtoja ne eivät kuitenkaan ole, jos halutaan nivoa vastuullisuus aidosti organisaatioin ydintoimintoihin ja -strategiaan.

Tarkastellaan näitä vaihtoehtoja lähemmin:

  • Ei tehdä mitään

Kun tietoa on tarjolla valtava määrä, eikä ole aikaa ja resursseja löytää tietotulvasta olennaista tietoa,  saattaa tilanne johtaa ns. halvaantumiseen. Vastuullisuustyö nähdään tällöin epäselvänä kokonaisuutena, eikä tiedetä, mistä aloittaa ja mihin keskittyä. Jätetään siis mieluummin päätökset odottamaan.  

Tästä seuraa kuitenkin se, että vastuullisuustyön ajoituksen, suunnan ja vauhdin määrittävät muut. Muut yritykset. Asiakkaat. Sidosryhmät. Lait ja direktiivit.  Sen sijaan, että otettaisiin ennakoiva lähestymistapa vastuullisuusasioihin, jäädään odottamaan aikaa, kun on pakko reagoida.

  •  Kopioidaan vastuullisuusteemoja ja toimenpiteitä muilta yrityksiltä

Jos vastuullisuusprioriteetit kopioidaan muilta yrityksiltä, oma yritys jää automaattisesti seuraajan asemaan. Tästä seuraa erinäisiä haasteita. Koska jokainen yritys on erilainen, jokaisessa yrityksessä on myös erilaiset vastuullisuuteen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Muilta kopioimalla saattaa jäädä huomiotta kriittisiä haasteita, joita löytyy vain omasta yrityksestä. Toisaalta taas saattaa jäädä huomiotta vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia, joista voisi muodostua vaikkapa tärkeä kilpailutekijä.

  • Delegointi

Strateginen vastuullisuus kuuluu yrityksen johdon työpöydälle. Jos vastuullisuus delegoidaan kokonaisuudessaan eteenpäin – joko oman yrityksen sisällä tai ulkopuoliselle kumppanille – osoittaa tämä johdon sitoutumattomuutta asiaan. Viestintä- tai markkinointiosaston tai ulkopuolisen kumppanin tehtävä ei ole luoda itsenäisesti yrityksen vastuullisuusohjelmaa tai strategisia painopisteitä.  Heillä toki on vastuullisuudessa erittäin tärkeä rooli, mutta strategisella tasolla vastuullisuus kuuluu tiiviisti yritysjohdon työpöydälle.

Mikä avuksi, jos vastuullisuustyön esteenä on tiedon paljous?

Tietotulvaan liittyvä haaste on mahdollista selättää. Ratkaisevan tärkeää on, että yritysjohto ymmärtää vastuullisuuden kokonaiskuvan oman yrityksen kannalta. On myös tärkeää muistaa, että pienikin askel oikeaan suuntaan on parempi kuin suuren resurssimäärän tuhlaaminen epäolennaisiin – tai jopa vääriin – asioihin tai kokonaan tekemättä jättäminen. Seuraavassa muutamia pieniä askelia, joista voit aloittaa jo tänään.

-Aloita heti

Mitä kauemmin odotat vastuullisuustyön aloittamisen kanssa, sitä suurempi riski on, että asiat jäävät tekemättä – kunnes on pakko reagoida. Aloita siis tietojesi päivittäminen etsimällä asiantuntija, joka suodattaa sinua varten juuri sinun yrityksellesi olennaisen vastuullisuustiedon tiiviiseen pakettiin. Asiantuntija voi olla joko ulkopuolinen taho, tai sellainen voi löytyä jo omasta yrityksestäsi. Jo tunnin, parin tehokas infokatsaus joko ulkopuoliselta tai yrityksen sisältä löytyvältä asiantuntijalta on varmasti vaivan ja rahan arvoista. Tuntikausien surffailu internetissä ja useiden dokumenttien kahlaaminen vie resursseja, eikä silti takaa, että olennainen vastuullisuustieto löytyy.

-Keskity olennaiseen

Jotta vastuullisuustyösi on tehokasta, on äärimmäisen tärkeää tunnistaa ne tekijät, joihin juuri sinun organisaatiossasi vastuullisuustyön tulisi keskittyä. Toimialan yleisimmät vastuullisuusteemat löytyvät helposti internetistä tai kilpailijoiden verkkosivuilta, mutta juuri omalle yrityksellesi olennaisimmat teemat löytyvät parhaiten olennaisuusanalyysin kautta.  Se on toimiva ja helposti toteutettava keino, jolla selvitetään sidosryhmiesi näkemykset olennaisimmista vastuullisuusasioista juuri sinun organisaatiollesi. Oman toimialasi tuntemisen ja kyselyn vastausten pohjalta voit määrittää ne aihealueet, joihin organisaatiosi vastuullisuusohjelmassa keskitytään. Kun toiminta keskitetään muutamaan aihealueeseen, saat selkeyttä vastuullisuustyöhösi.

-Tee yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa

Vastuullisuustyön delegoiminen kokonaisuudessaan ei ole suotava vaihtoehto. Yhteistyö ei kuitenkaan ole sama asia kuin delegointi. Keskustelemalla ulkoisten kumppaneiden, toimitusketjun ja eri liiketoimintayksiköiden edustajien kanssa saat arvokasta tietoa vastuullisuudesta ja hahmotat paremmin kokonaiskuvan koko organisaation kannalta. Vastuullisuustyöryhmät ja säännölliset palaverit, joihin osallistuu edustajia mahdollisimman laajasti, tuovat sinulle paljon relevanttia tietoa vastuullisuustyön johtamiseen – ja osoittaa sen, että vastuullisuustyö on yrityksessäsi jatkuvaa, ei vain kertaluonteinen projekti.  

On aiheellista harkita henkilön tai tiimin palkkaamista vastuullisuusasioita hoitamaan. Tämä henkilö tai tiimi voi toimia ikään kuin suodattimena, joka tarjoaa toimitusjohtajalle relevantin tiedon vastuullisuusasioihin liittyen.

Toimitusjohtajan ei tarvitse olla vastuullisuusasiantuntija

Toimitusjohtajan ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, mutta strategisia päätöksiä varten hänen tulee tietää olennaiset yrityksen toimintaan liittyvät vastuullisuusasiat. Varmista, että sinulla on luotettavia kumppaneita ja/tai asiantuntijoita omassa organisaatiossasi, joiden puoleen voit kääntyä, kun tarvitset jonkun suodattamaan olennaisen tiedon informaatiotulvasta tai selittämään uusimpia trendejä ja standardeja ymmärrettävästi.

Luo vastuullisuusmyönteinen yrityskulttuuri

Motivaatio toimia vastuullisesti täytyy ulottua koko organisaatioon. On erittäin tärkeää että jokainen työntekijä organisaatiossa ymmärtää ja sisäistää vastuullisen toimintatavan merkityksen ja on motivoitunut seuraamaan strategisia vastuullisuuspäätöksiä. Hyödynnä viestintä- ja markkinointitiimiäsi, että viesti välittyy jokaiselle. Pidä myös huoli siitä, että vastuullisuudesta on saatavilla riittävästi tietoa yrityksen sisällä ja että se on ymmärrettävää ja selkeää. Viesti myös itse henkilökohtaisesti tiimillesi ja henkilöstöllesi vastuullisuuden tärkeydestä. Oman henkilöstön osallistaminen vastuullisuustyöhön auttaa myös motivaation ja vastuullisuusmyönteisen yrityskulttuurin vahvistamisessa. Omalta henkilökunnalta saa vaikkapa henkilöstökyselyä hyödyntäen myös usein erittäin hyödyllisiä ideoita ja vinkkejä vastuullisuustyön kehittämiseen.  

Kuinka Taigawise voi auttaa tiedon ylikuormituksessa

Me Taigawisella suodatamme johdolle relevantin tiedon ja tuemme yritystä strategisissa vastuullisuuspäätöksissä. Näin säästyy aikaa ja muita resursseja sekä varmistetaan, että yritys ottaa vastuullisuusaskeleitaan oikeaan suuntaan. Jos haluat kuulla lisää palveluistamme tai tilata vaikkapa johdolle suunnatun ESG tietoiskun, ota meihin yhteyttä jo tänään!

Takaisin